Adatvédelmi tájékoztató az Andrész cukrászda Facebook üzenőfali nyereményjátékában résztvevők számára

Adatkezelő megnevezése:                     Andrész Családi Cukrászda Kft

Adatkezelő adószáma:                            13235659-2-13

Adatkezelő cégjegyzékszám:                13-09-098199

Adatkezelő székhelye:                            2051 Biatorbágy, Szabadság út 37.

Adatkezelő telephely címe:                   1074 Budapest, Dohány utca 48.

Adatkezelő tulajdonában                       Andrész cukrászda Biatorbágy és

lévő cukrászdák:                                       Andrész cukrászda Dohány utca

Adatkezelő elérhetősége:                      kapcsolat@andreszcukraszda.hu

 

 

Facebook üzenőfali nyereményjáték

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:                   

Az Adatkezelő a Facebook oldalán https://www.facebook.com/Andr%C3%A9sz-Cukr%C3%A1szda-763974737055004 egy Facebook üzenőfali nyereményjátékot szervez. A játékban megjelentett Nyereményjáték szabályzatban   rögzített módon, feltételekkel tud részt venni. A Nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel, a felhívó poszt alá történő kommenteléssel – mint ráutaló magatartással járulnak hozzá, hogy a megadott adataikat az Adatkezelő jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyereményjáték lebonyolítása és kapcsolattartás céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket és profilképüket Szervező a Facebook oldalán nyilvánosságra hozza. Az érintett a hozzájárulását a Szervező részére írt e-mail vagy privát Facebook üzenetben bármikor visszavonhatja, ezen esetben adatai törlésre kerülnek, a játékban a továbbiakban nem vehet részt, részére a nyeremény nem adható át. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti, illetőleg egyesesetekben a Szervező jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége teljesítése alapján a hozzájárulás visszavonása ellenére tovább kezelheti a személyes adatokat.

 

A nyerteseket a Facebook üzenőfali játékban résztvevők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a (www.random.org) alkalmazás segítségével. A nyertes nevét az Adatkezelő nyilvánosságra hozza az Andrész cukrászda Facebook-oldalon, sorsolás tárgyú üzenőfali posztban. Ezt követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez szükséges adatokat. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel. A Facebook üzenőfali nyereményjáték szövegében (Facebook poszt) az Adatkezelő elérhetővé teszi az aktuális nyereményjáték szabályzatát.

 

Egyéb adatkezelés (Facebook képpont és Google Analytics)

A Facebook, mint önálló Adatkezelő Facebook képpontot használ, ami lehetővé teszi, hogy az Facebook statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook hirdetéseit hatékonyabbá teheti.

 

A Facebook beállításokról (Facebook Inc. Menlo Park, California, USA) az alábbi oldalakon talál bővebb információt:

https://www.facebook.com/policies/cookies/https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

 

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók:

 

adatfeldolgozók:

 

 • Név: Szubjektív Média Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.

 

Az adatkezelés célja:

 • A Facebook üzenőfali nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése.
 • Nyertessel való kapcsolat felvétel.
 • Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
 • Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény)

 

Az adatkezelés jogalapja:

1) 2) 3) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Számviteli tv. 169. § (1) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,

4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

kezelt adatok köre:

 • Facebook üzenőfali nyereményjátékban résztvevők esetén: Facebook profil ID címe, kommentje
 • Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév).
 • Nyeremény átadásakor: emailcím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím,

az adózáshoz: név (vezetéknév és keresztnév) születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító jele.

 • Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév), anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása.

 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • Adatkezelési cél esetén: A nyereményjáték sorsolását követő 30 nap.
 • Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig
 • Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.

A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.

 • Adatkezelési cél esetén: Nyeremény átadása esetén: a 2000. évi C. törvény169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje végett 8 év.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 3.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 4.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot!

 

 1. november 22.