BENU Magyarország Zrt. „Felmérés és hírlevél feliratkozó nyereményjáték” Részvételi- és Játékszabályzata

1. A Játék Szervezője:

A BENU Magyarország Zrt. (székhely: Budapest, Soroksári út 30-34., cégjegyzékszám: 01-10-044223, adószám: 11929853-2-43) „Felmérés és hírlevél feliratkozó nyereményjátékot”(továbbiakban: „Játék”) szervez az alábbi feltételekkel és módon:

2. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (atovábbiakban: „Résztvevő”). A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezenszemélyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a megfejtendő rejtvény megalkotásában részt vettek, azt létrehozták és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

3. A Játék leírása:

Játék 1. A Szervező jelen Játék keretében hírlevél feliratkozásra ösztönző céllal jelentet meg felhívást és felmérést (Weboldal, Facebook). Ha a Résztvevő regisztrál a Szervező által megadott weboldalon az alábbiakban részletezett módon, akkor részt vesz a sorsoláson. Az a Játékos nyer, aki kitölti a felmérést és feliratkozik a hírlevélre, valamint megfelel jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

4. A Játék időtartama:

A Játék 2023. október 4. napjától kezdődik és 2023. október 31-ig vagy a Szervező visszavonásáig tart.

5. A Játékban való részvétel:

A Játékban való részvételhez regisztráció és a felmérés kitöltése szükséges, melynek menete a következő:
A https://benu.hu/ oldalon az alábbi adatokat adja meg, vagy adhatja meg:
 nevét – kötelező mező
 e-mail címét, – kötelező mező
 érdeklődési körét a termékcsoportok iránt – nem kötelező
 nemét – nem kötelező
 életkorát – nem kötelező
 irányítószámát – nem kötelező

A regisztráció a Játék teljes időtartamára érvényes, egy e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni.
Egy regisztrációval kizárólag egy Játékos játszhat. A Szervező azon Játékosok közül sorsol, akik a
Játékban való részvételhez szükséges adataikat hiánytalanul megadták.

6. Sorsolás helye, ideje:

A Sorsolás helyszíne a Szervező székhelye. A Sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő, számítógépes program segítségével történik, a sorolás nyilvános. A Szervező 5 Nyertest és 5 Pótnyertest sorsol ki. A Sorsolás pontos időpontja novembe 6. napján vagy azt követő munkanap 10:00, ami benu.hu/hirlevel weboldalon kerül közzétételre.

7. Nyertes Játékosok:

A Szervező a játék során azon Játékosok közül sorsol, akik a Játékban való részvételhez szükséges adataikat hiánytalanul megadták, válaszoltak a kérdésre és feliratkoztak a hírlevélre. A Szervező a kisorsolt Játékosok közül azt a Játékost tekinti Nyertesnek, aki megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. Azon Játékos, aki kisorsolásra került, de nem adott meg helyes adatokat, vagy egyéb ok miatt kizárásra kerül, kiesik és helyébe az elsőként kisorsolt Pótnyertes lép. Abban az esetben is a Pótnyertes lép a Nyertes helyére, ha a Nyertes a részére a regisztrációkor megadott elérhetőségeire (e-mail) megküldött értesítésre az elküldés napjától számított 5 napon belül nem válaszol, az e-mail cím nem létezik. A Pótnyertesekre a Nyertesekre vonatkozó fenti szabályok ugyanúgy vonatkoznak. A Szervező a Sorsolást követően és a feltételek teljes körű ellenőrzése után 5 Nyertest hirdet ki.

8. Nyeremények:

• 5 x 10 000 Ft értékű LIVSANE ajándék csomag

9. Nyeremények átvétele:

A Nyertes által megadott e-mail címen a Szervező értesíti a nyertes Játékost a sorsolást követő 5 munkanapon belül a nyereményéről és a nyeremény átvételének idejéről. A nyeremény átvételének helye a Nyertes által korábban megadott és kiválasztott BENU Gyógyszertár
vagy amennyiben a Nyertes úgy jelölte meg, úgy postai úton küldi meg a nyereményt részére a Szervező. Ha a Nyertes az értesítésben meghatározott határidőben nem veszi át a nyereményt, a Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményről a Játékos írásbeli lemondó nyilatkozat nélkül lemondott. A
Szervező ilyen esetben jogosult lesz az először kisorolt Pótnyertes részére átadni a nyereményt. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók. Az adott Nyerteseinek nevét megtekintheti a https://benu.hu/hirlevel oldalon a sorsolás időpontjától számított 15 napon belül. Amennyiben sem a
nyertes Játékosok, sem a Pótnyertesek nem veszik át a nyereményt, a Szervező azt ebben az esetben újra kisorsolja. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes
lép.

10. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárjon minden olyan Játékost, aki olyan adatokat adott meg, amelyek nem azonosíthatóak, vagy tévesek illetve nyilvánvalóan hamis adatokkal történt a regisztráció, ebből adódó bármilyen következmény tekintetében a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az ilyen adatokkal megadott Játékosok is
részt vesznek a Játék sorsolásán tekintettel arra, hogy a Szervező a sorsolást megelőzően előzetes válogatást és vizsgálatot nem végez, a játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülését a sorsolást követően tudja ellenőrizni. Mindezek alapján a Szervező jogosult a fenti feltételeknek nem megfelelő Játékosokat a sorsolást követően érvénytelenség miatt kizárni.

11. Adatvédelmi tájékoztató

Külön tájékoztatóban tudja elolvasni.

12. A Játékkal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja. A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk. A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők és pénzre át nem válthatók. A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való
felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a jelen Játék szabályait módosítsa, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett, melyet a https://benu.hu/hirlevel oldalon tesz közzé. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. A
Játékra vonatkozó valamennyi információ, és a Játékkal kapcsolatos Játékszabályzat elérhető a https://benu.hu/hirlevel oldalon, valamint további tájékoztatás kérhető benu.mo@benu.hu e-mail címen.

Budapest, 2023. 10. 04.
BENU Magyarország Zrt. Szervező