Instagram üzenőfali nyereményjáték szabályzata Russell Hobbs – 2022. november-december

1. A játék és a szervező
Spectrum Brands Hungaria Kft. (székhely: 1191 Budapest, Ady E. út 42-44. 1. em., bejegyző
cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-073328, adószáma:
10468269-2-43 e-mail címe: ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com) a Russell Hobbs Magyarország
https://www.instagram.com/russellhobbsmoment/ Instagram oldalának tulajdonosa, az Instagram
oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
– Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
– Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
– A Játékban a Szervező és az adatfeldolgozók és további megbízottjai (továbbiakban: Megbízott)
dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
– A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
– Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja
el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: 2022.11.22. – 2022.12.11. 23:59 óráig tart
Sorsolás: 2022.12.12.
Nyeremény: 1+1 fehér színű Russell Hobbs Groove vízforraló
Eredményhirdetés: 2022.12.12., Instagram üzenőfali bejegyzésben

A játék menete:
A játékosok összesen 1 db villámkérdést kapnak egy üzenőfali bejegyzés formájában, melyet a Russell
Hobbs Instagram oldalán teszünk közzé. A kérdés a Russell Hobbs cikkeivel, termékeivel, vagy a
márka által támogatott eseményekkel lehet kapcsolatos. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a
nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő
játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a megadott határidőn belül…). Szervező
ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát. A játékosok
egy hozzászólással jogosultak a sorsoláson való részvételre. A nyerteseket a kérdésekre válaszolók
adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.random.org alkalmazás segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek
A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra. A
nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével,
a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.random.org. A
nyertesek neveit a Szervező Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt
időpontot követő 10 órán belül. Pót-nyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pót-nyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi
játék során sorsoljuk ki.

5. Nyertesek értesítése
1. Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve a https://www.instagram.com/russellhobbsmoment/
oldalon, sorsolás tárgyú üzenőfali posztban.
2. A nyertest a játék sorsolásának eredményét közlő sorsolás tárgyú üzenőfali poszt közzététele után,
az eredeti játék poszt alatt, a nyertes kommentjére válaszolva, Szervező Instagram üzenetben
tájékoztatja a nyertest a sorsolás eredményéről. Ebben az értesítésben Szervező megírja a
nyeremény átvételi feltételeit, bekéri a nyertestől a nyeremény eljuttatásához és az adózáshoz
szükséges személyi adatokat és tájékoztatja a nyertest arról, hogy a nyereményre csak abban az
esetben jogosult, ha a sorsolás poszt közzétételét követő 5 munkanapon belül válaszol a Szervező
által küldött, tájékoztató Instagram üzenetre.
3. Amennyiben a nyertes játékos Instagram profiljának beállításai nem teszik lehetővé a Szervező
vagy a Megbízott számára az Instagram üzenetben történő kapcsolatfelvételt, úgy a Szervező vagy a
Megbízott az 5.1. pontban írt közzététel formájában teljesíti a nyertes tájékoztatására szolgáló
feladatát és a sorsolás eredményét közzé tevő poszt megjelenését követő 5 munkanapon belül,
Instagram üzenet formájában várja a nyertes jelentkezését.
4. Amennyiben a játék során, a nyertes játékos önkéntes hozzájárulással megadta az email címét, úgy
a Szervező vagy a Megbízott email üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy tájékoztassa
arról, a sorsolás poszt közzétételét követő 5 munkanapon belül nyertes játékos fel kell vegye a
kapcsolatot a Szervezővel email válasz formájában.
5. A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének részleteinek egyeztetése, a
kapcsolatfelvétel módja az 5.1-5.4. pontok minimum egyikén történik.
6. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, és ezért nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre
megadott 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre.
7. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező vagy Megbízott kötelezheti a
nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a tájékoztató
üzenetben/emailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy pl. a postázáshoz, vagy adózáshoz nélkülözhetetlen, bekért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező vagy a Szervező
által megbízott ügynökség számára rendelkezésére bocsátani írásban, úgy jogosulatlanná válhat
nyereményére.

6. Nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha:
– a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
– nyertes nevét közzé tevő poszt megjelenése után, vagy a nyertes játékos által a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre, maximum 5 munkanapon belül nem válaszol;
– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– jelen szabályzat bármely pontját megsérti
– a kapcsolatfelvételt követően az adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

7. Nyeremények kézbesítése
Szervező vagy a Szervező által megbízott ügynökség a nyeremény átvételének részleteit minden
nyertessel az 5. pontban részletezett módon egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a
nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele
meghiúsul így a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem
terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvételének végső időpontja a Szervező vagy a Szervező által
megbízott ügynökség által a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolatfelvételétől számított 30 nap.

8. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus
úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen
kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
https://hu.russellhobbs.com/adatvedelmi-nyilatkozat
9. Adatkezelés és adatvédelem
– Az adatkezelés célja: nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.
– Részletezve: a Russell Hobbs által a https://www.instagram.com/russellhobbsmoment/ címen
elérhető oldalon szervezett Instagram üzenőfali nyereményjátékhoz kapcsolódó játékosok játékban
történő részvételükkor megadott adatainak adatkezelése a játék biztonságos lebonyolítása
érdekében, a játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódó információk közlésérére, a nyertes
értesítése, a nyereményjáték rész- és végeredményéről tájékoztatás, köszönetnyilvánítás, hogy
játszottak a nyereményjátékban.
– Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és
a Grt. 6. § (5) bekezdése.
– A kezelt adatok köre: azonosítószám, nyilvános adatlap (profilkép, az életkor 21 év feletti-e, nem,
egyéb nyilvános adatok), email cím, a játékos életkora, lakhelyének települése, valamint a nyertes
neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása,
valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolványszáma és aláírása.
– Az adatkezelési időtartama: a játék lezárásáig
– Az adatok törlésének határideje:
– a rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek
– a direktmarketing célú megkereséshez adott önkéntes hozzájárulás tekintetében a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 12
hónap,
– az átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele,
telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve,
személyi igazolvány száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc
év.

– A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok
törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 e-mail útján a ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com címen, továbbá
 postai úton Russell Hobbs 1191 Budapest, Ady E. út 42-44. 1. em. címen.
– A Russell Hobbs Magyarország teljeskörű adatkezelési tájékoztatója:
https://hu.russellhobbs.com/adatvedelmi-nyilatkozat
– Adatfeldolgozó: Szubjektív Média Kft, 1115 Budapest, Etele út 64/b.

10. Egyéb rendelkezések
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
– hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez
nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, adószám és egyéb az 5. pontban
leegyeztetett kapcsolatfelvételi úton, általa önkéntesen megadott személyes adatait), a Szervező és
az Adatfeldolgozó a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az
Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és
– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása
során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy
azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (Szubjektív Média Kft.)
részére továbbítsa ugyanezen célra.
– A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra
használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után, de legkésőbb a nyertes játékossal
történt sikeres kapcsolatfelvétel után számított 30 nap múlva törli, kivételt képez
– a nyeremények adózása és nyilvántartása miatti kötelezettség okán Szervező által kötelezően kezelt
adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján, és
– amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő
regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

11. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen
vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő
magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó
többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy
ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem
hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook
and Instagram.

Készült: 2022.11.21.

Közzétéve Kategória Egyéb