ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Remington – 12 napos karácsonyi ajándékeső 

 1. Általános tájékoztatás, részvételi időszak
  • A jelen Feltételek a Spectrum Brands Hungaria Kft. (bejegyzett központ: 1191 Budapest, Ady E. út 42-44. 1. em., cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-073328, adószám: 10468269-2-43, e-mail cím: ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com, a továbbiakban: “Szervező”) által a Remington Facebook-oldalán (“versenyoldal”) 2023. december 1. közép-európai idő szerinti 0:00 óra és 2023. december 12. közép-európai idő szerinti 23:59 óra között (“promóciós időszak”) szervezett és lebonyolított (összesen) 12 nyereményjáték mindegyike számára szabványos versenyfeltételeket biztosítanak. Az egyes nyereményjátékokra (a továbbiakban külön-külön: “Nyereményjáték”, együttesen: “Nyereményjátékok”) a promóciós időszak minden egyes napján kerül sor 2023. december 1. közép-európai idő szerinti 0:00 óra és 2023. december 12. közép-európai idő szerinti 23:59 óra között.
 • Az egyes Nyereményjátékok promóciós időszaka közép-európai idő szerint 0:00 órakor kezdődik és ugyanazon a napon közép-európai idő szerint 23:59 órakor ér véget.
 • A promóciót a Spectrum Brands Hungaria Kft. (1191 Budapest, Ady Endre u. 42-44.) szervezi és a svikComputer Kft. (1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 15/B., Tel.: +36 1 783 0370, e-mail: info@svikcomputer.hu) bonyolítja le.
 1. Részvételi követelmények
  • A nyereményjáték 18 éves és 18 évesnél idősebb magyarországi lakosok számára nyitott.
  • Vásárlás nem szükséges; azonban internet eléréssel rendelkezni kell.
  • Kiskorú személyek, a Spectrum Brands Hungaria -nek (Promóter), valamint társvállalkozásainak alkalmazottai és azok rokonai a versenyből ki vannak zárva. Versenyklubok vagy –ügynökségek nyereményjátékban való részvétele nem megengedett. Az automatikus, tömeges vagy külső fél által történő nevezés a nyereményjátékból való kizárást vonja maga után.
  • Az egyes Nyereményjátékokba minden személy egyszer nevezhet. Minden egyes Nyereményjátéknak maximum egy nyertese lehet.
  • A részvétel kizárólag az 1. bekezdésben meghatározott időszakban lehetséges.
 2. Díjak
  • 12 db, 12 különféle termékből álló megnyerhető díj van.

 

Dátum Termék Kezdő időpont Záró időpont
2023.12.01 CI98X8 PROluxe You kúpvas 00:00 23:59
2023.12.02 PG6000 Graphite Series multifunkciós szőrtelenítő 00:00 23:59
2023.12.03 S9001 Hydraluxe PRO hajsimító 00:00 23:59
2023.12.04 MB7050 T-Series haj- és szakállvágó 00:00 23:59
2023.12.05 CI91AW PROluxe Beach Waves 4-in-1 hajformázó 00:00 23:59
2023.12.06 MB5000 Style Series szakállvágó 00:00 23:59
2023.12.07 S9880 PROluxe You hajsimító 00:00 23:59
2023.12.08 PG5000 Graphite Series multifunkciós szőrtelenítő 00:00 23:59
2023.12.09 EC9001 Hydraluxe PRO hajszárító 00:00 23:59
2023.12.10 AS8606 Curl & Straight Confidence forgófejes, meleglevegős hajformázó 00:00 23:59
2023.12.11 XR1550 Ultimate Series körkéses borotva 00:00 23:59
2023.12.12 AC9800 PROluxe You hajszárító 00:00 23:59

 

 • A nyereményjátékban való részvétel feltételei:
 1. követni a Remington Magyarország oldalt
 2. lájkolni a verseny posztját
 3. írni egy kommentet – megválaszolni az egyes nyereményjáték posztokban megadott kérdést
  • Az egyes Nyereményjátékok nyertesét (nyerteseit) véletlenszerűen húzzuk ki a promóciós időszak alatti összes érvényes és helyes nevezésből. A díj kihúzását az egyes nevezési időszakok végét követően 3 munkanapon belül folytatjuk le.
  • Az egyes nyerteseket a Facebookon közvetlen személyes üzenetben, az egyes Nyereményjátékok végét követő 3 napon belül keressük meg, s kötelesek a kezdeti kapcsolatfelvételt követő 7 napon belül válaszolni, és megerősíteni jogosultságukat és a díj elfogadását. Az említett értesítő üzenetben a nyertest arra kérjük, hogy adja meg teljes címét és telefonszámát annak érdekében, hogy a díj leszállítható legyen. A díjat a nyertes által megadott postacímre Promóter költségén 14 napon belül küldjük el.
  • Abban az esetben, ha a nyertes a kezdeti kapcsolatfelvételt követően 7 napon belül nem válaszol, Promóter fenntartja annak jogát, hogy az említett nyertest a versenyből kizárja. Amennyiben a nyertest a nyereményjátékból kizárja, Promóter fenntartja annak jogát, hogy a díjat ugyanolyan módon kiválasztott tartalék nyertesnek adja át.
  • A díjak nem ruházhatók át, nem cserélhetők be, s pénzre vagy egyéb térítési formára nem válthatók át. Ha bármely okból a díj valamely eleme nem áll rendelkezésre, Promóter fenntartja annak jogát, hogy saját megítélése szerint azt egyenlő vagy nagyobb értékű egyéb díjjal helyettesítse.
 4. A promóció végrehajtása
  • Promóter fenntartja annak jogát, hogy a nyereményjátékot bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül törölje vagy lezárja. Promóter ezzel a lehetőséggel akkor élhet, ha a nyereményjáték technikai (pl. számítógépes rendszervírusok, hardver- és/vagy szoftvermanipuláció vagy -hibák) vagy jogi okok miatt megfelelő módon nem bonyolítható le. Ha a nyereményjátékot valamely résztvevő cselekedetei miatt le kell zárni, Promóternek a keletkezett károkért joga van az említett személytől kártérítést kérni.
  • Promóter fenntartja annak jogát, hogy a jelen Feltételeket megszegő vagy a nyereményjátékot technikai eszközökkel manipulálni próbáló résztvevőket kizárja. A nyereményjátékból való kizárás esetén a résztvevők a díjaktól visszamenőleg is megfoszthatók, a díjak pedig visszakövetelhetők.
  • Az elkallódott, késve beérkező, rontott, megrongálódott, rosszul címzett, hiányos, vagy technikai, kézbesítési vagy egyéb okokból nem kézbesíthető nevezésekért felelősséget nem vállalunk.
  • Promóter a jelen Feltételekből eredő kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy az abban való késedelemért nem vállal felelősséget, amennyiben valamely cselekedet, mulasztás, esemény vagy körülmény (többek között) globális vagy regionális egészségügyi válság, időjárási feltétel, tűzvész, árvíz, sztrájk, hurrikán, munkaügyi vita, háború, terrorcselekmény, háborús cselekmények, politikai villongás, zavargás, civil megmozdulás, járvány, pandémia, éhínség vagy más természeti csapás és katasztrófa, vagy egyéb, Promóter hatáskörén ésszerűen kívül eső körülmény miatt következik be.
  • Promóter nem felel azért, ha kötelezettségeinek teljesítését ésszerű módon hatáskörén kívül eső okokból, többek között természeti katasztrófa, globális vagy regionális járvány vagy pandémia, kedvezőtlen időjárási feltételek, tűzvész, munkaügyi vita, háború, terrorcselekmény, háborús cselekmények, politikai villongás, civil megmozdulás, éhínség vagy más természeti csapás és katasztrófa vagy egyéb, Promóter hatáskörén ésszerűen kívül eső körülmény miatt mulasztja el, vagy annak teljesítésében amiatt késlekedik.
 5. Adatvédelmi szabályzat
  • A Spectrum Brands Hungaria Kft. garantálja a 2016/679. számú, adatvédelemről szóló EU-rendelet (“Általános adatvédelmi rendelet”) vonatkozásában hatályban lévő jogi rendelkezések betartását.
  • A személyes adatok kezelője a Szervező. A feldolgozott személyes adatok köre a következőket foglalja magában: a nyertes vezeték- és keresztneve, postacíme és telefonszáma (a továbbiakban: “személyi adatok”).
  • A Szervezőnek joga van a személyi adatokat a Nyereményjátékot lebonyolító külső ügynökségnek (adatfeldolgozó) és külső feleknek a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben átadni. A személyes adatokat a következő adatfeldolgozóknak adjuk át: a Nyereményjáték lebonyolítója, futárszolgálat.
  • A személyi adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását Szervező nevében Szervező külső ügynökségei mint adatfeldolgozók végzik:

Szubjektív Média Kft.

székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/b

cégjegyzékszám: 01-09-890713

adószám: 14140879-2-43

képviseli: Molnárné Müller Mária ügyvezető

svikComputer Kft.

székhely: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 15/B

cégjegyzékszám: 01-09-901817

adószám: 14391893-2-41

képviseli: Sándor Viktor ügyvezető

 • A személyes adatok feldolgozásának célja a Nyereményjáték lebonyolítása.
 • A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az érintett hozzájárulása.
 • Adatkezelő mindaddig jogosult a személyi adatokat feldolgozni, amíg az adatfeldolgozás célját elérik, vagy a hozzájárulást írásban visszavonják. Amennyiben bizonyos adatok további feldolgozását törvény írja elő, adatkezelő az említett adatokat a törvényben meghatározott célra, időtartamban és mértékig jogosult feldolgozni.
 • Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezetnek adatok nem kerülnek átadásra.
 • A résztvevőknek joguk van az őket érintő személyi adatok használatára és/vagy tárolására vonatkozó hozzájárulást bármikor írásban, vagy az alábbi címre elküldött emailben visszavonni:

Szervező és adatkezelő:

Spectrum Brands Hungaria Kft.

1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.

info@sbhu.hu vagy ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com

 • Résztvevőnek joga van adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kapni, azok helyesbítését vagy törlését, feldolgozásuk korlátozását elérni, az említett személyi adatok feldolgozása ellen tiltakozni és joga van az adathordozhatósághoz is (azaz ahhoz, hogy a feldolgozott személyi adatokat strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban kapja meg).
 • Ha az érintett szerint az adatkezelő az adatfeldolgozásra vonatkozó valamely jogi rendelkezést megsértette vagy bármely kérését teljesíteni elmulasztotta, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) az állítólagos jogtalan adatfeldolgozás megszüntetése érdekében vizsgálatot kezdeményezhet.
 1. Vegyes rendelkezések:
  • Minden nyertes felel azért, hogy a verseny miatt a helyi törvények értelmében megfizetendő adót lerója, és Promótert minden, külső féltől érkező követeléssel szemben teljes mértékig kártalanítsa.
  • Amennyiben a jelen Feltételek bármely részét/részeit jogilag érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősítik, az a fennmaradó részeket nem érinti, azok teljes mértékig hatályban és érvényben maradnak.
  • Amennyiben a nyereményjátékba benevez, úgy kell tekinteni, hogy ön hozzájárult ahhoz, hogy a jelen Feltételek önre nézve kötelező érvényűek legyenek.
  • Amennyiben a jelen Feltételek és a promóciós anyagban szereplő feltételek között ellentmondás van, a jelen Feltételeket kell irányadónak tekinteni.
  • Úgy kell tekinteni, hogy a promócióba való benevezéssel a nevezők a Facebook feltételeit, a Facebook adatvédelmi szabályzatát és a Facebook alkalmazásprogramozási interfészre vonatkozó feltételeit elfogadták, s azok rájuk nézve kötelező érvényűek. Promóter fenntartja annak jogát, hogy minden, az említett feltételeket betartani elmulasztó és/vagy azokat megszegő nevezést a versenyből kizárjon.
  • A jelen promóciót a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, nem hagyta jóvá és nem bonyolítja, s azzal semmilyen kapcsolatban nem áll. Ön az információkat nem a Facebooknak, hanem Promóternek bocsátja a rendelkezésére. Az ön által rendelkezésre bocsátott információ kizárólag a jelen Feltételekben rögzített módon kerül felhasználásra. A promócióba való benevezéssel a benevezők úgy tekintendők, hogy a Facebookot a promócióban való részvételükkel kapcsolatos, vagy a promóció végrehajtásából eredő, annak megfelelő vagy annak eredményeként felmerülő minden felelősség alól felmentik.
  • Jogvita esetén kizárólag a magyar jog alkalmazható. A törvény által megengedett mértékig a bíráskodás helye Magyarország.

Utolsó frissítés: 2023. december 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Remington – 12 napos karácsonyi ajándékeső

1. Általános tájékoztatás, részvételi időszak
1.1. A jelen Feltételek a Spectrum Brands Hungaria Kft. (bejegyzett központ: 1191 Budapest, Ady E. út 42-44. 1. em., cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-073328, adószám: 10468269-2-43, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com, a továbbiakban: “Szervező”) által a Remington Facebook-oldalán (“versenyoldal”) 2022. december 1. közép-európai idő szerinti 0:00 óra és 2022. december 12. közép-európai idő szerinti 23:59 óra között (“promóciós időszak”) szervezett és lebonyolított (összesen) 12 nyereményjáték mindegyike számára szabványos versenyfeltételeket biztosítanak. Az egyes nyereményjátékokra (a továbbiakban külön-külön: “Nyereményjáték”, együttesen: “Nyereményjátékok”) a promóciós időszak minden egyes napján kerül sor 2022. december 1. közép-európai idő szerinti 0:00 óra és 2022. december 12. közép-európai idő szerinti 23:59 óra között.
1.2. Az egyes Nyereményjátékok promóciós időszaka közép-európai idő szerint 0:00 órakor kezdődik és ugyanazon a napon közép-európai idő szerint 23:59 órakor ér véget.
1.3. A promóciót a Spectrum Brands Hungaria Kft. (1191 Budapest, Ady Endre u. 42-44.) szervezi és a svikComputer Kft. (1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 15/B., Tel.: +36 1 783 0370, e-mail: info@svikcomputer.hu) bonyolítja le.

2. Részvételi követelmények
2.1. A nyereményjáték 18 éves és 18 évesnél idősebb magyarországi lakosok számára nyitott.
2.2. Vásárlás nem szükséges; azonban internet eléréssel rendelkezni kell.
2.3. Kiskorú személyek, a Spectrum Brands Hungaria Kft.-nek (Promóter), valamint társvállalkozásainak alkalmazottai és azok rokonai a versenyből ki vannak zárva. Versenyklubok vagy –ügynökségek nyereményjátékban való részvétele nem megengedett. Az automatikus, tömeges vagy külső fél által történő nevezés a nyereményjátékból való kizárást vonja maga után.
2.4. Az egyes Nyereményjátékokba minden személy egyszer nevezhet. Minden egyes Nyereményjátéknak maximum egy nyertese lehet.
2.5. A részvétel kizárólag az 1. bekezdésben meghatározott időszakban lehetséges.

3. Díjak
3.1. 12 db, 12 különféle termékből álló megnyerhető díj van.

3.2. A nyereményjátékban való részvétel feltételei:
a) követni a Remington Magyarország oldalt
b) lájkolni a verseny posztját
c) írni egy kommentet – megválaszolni az egyes nyereményjáték posztokban megadott kérdést
3.3. Az egyes Nyereményjátékok nyertesét (nyerteseit) véletlenszerűen húzzuk ki a promóciós időszak alatti összes érvényes és helyes nevezésből. A díj kihúzását az egyes nevezési időszakok végét követően 3 munkanapon belül folytatjuk le.
3.4. Az egyes nyerteseket a Facebookon közvetlen személyes üzenetben, az egyes
Nyereményjátékok végét követő 3 napon belül keressük meg, s kötelesek a kezdeti kapcsolatfelvételt követő 7 napon belül válaszolni, és megerősíteni jogosultságukat és a díj elfogadását. Az említett értesítő üzenetben a nyertest arra kérjük, hogy adja meg teljes címét és telefonszámát annak érdekében, hogy a díj leszállítható legyen. A díjat a nyertes által megadott postacímre Promóter költségén 14 napon belül küldjük el.
3.5. Abban az esetben, ha a nyertes a kezdeti kapcsolatfelvételt követően 7 napon belül nem válaszol, Promóter fenntartja annak jogát, hogy az említett nyertest a versenyből kizárja. Amennyiben a nyertest a nyereményjátékból kizárja, Promóter fenntartja annak jogát, hogy a díjat ugyanolyan módon kiválasztott tartalék nyertesnek adja át.
3.6. A díjak nem ruházhatók át, nem cserélhetők be, s pénzre vagy egyéb térítési formára nem válthatók át. Ha bármely okból a díj valamely eleme nem áll rendelkezésre, Promóter fenntartja annak jogát, hogy saját megítélése szerint azt egyenlő vagy nagyobb értékű egyéb díjjal helyettesítse.

4. A promóció végrehajtása
4.1. Promóter fenntartja annak jogát, hogy a nyereményjátékot bármikor, előzetes értesítés és indoklás nélkül törölje vagy lezárja. Promóter ezzel a lehetőséggel akkor élhet, ha a nyereményjáték technikai (pl. számítógépes rendszervírusok, hardver- és/vagy szoftvermanipuláció vagy -hibák) vagy jogi okok miatt megfelelő módon nem bonyolítható le. Ha a nyereményjátékot valamely résztvevő cselekedetei miatt le kell zárni, Promóternek a keletkezett károkért joga van az említett személytől kártérítést kérni.
4.2. Promóter fenntartja annak jogát, hogy a jelen Feltételeket megszegő vagy a
nyereményjátékot technikai eszközökkel manipulálni próbáló résztvevőket kizárja. A nyereményjátékból való kizárás esetén a résztvevők a díjaktól visszamenőleg is megfoszthatók, a díjak pedig visszakövetelhetők.
4.3. Az elkallódott, késve beérkező, rontott, megrongálódott, rosszul címzett, hiányos, vagy technikai, kézbesítési vagy egyéb okokból nem kézbesíthető nevezésekért felelősséget nem vállalunk.
4.4. Promóter a jelen Feltételekből eredő kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy az abban való késedelemért nem vállal felelősséget, amennyiben valamely cselekedet, mulasztás, esemény vagy körülmény (többek között) globális vagy regionális egészségügyi válság, időjárási feltétel, tűzvész, árvíz, sztrájk, hurrikán, munkaügyi vita, háború, terrorcselekmény, háborús cselekmények, politikai villongás, zavargás, civil megmozdulás, járvány, pandémia, éhínség vagy más természeti csapás és katasztrófa, vagy egyéb, Promóter hatáskörén ésszerűen kívül eső körülmény miatt következik be.
4.5. Promóter nem felel azért, ha kötelezettségeinek teljesítését ésszerű módon hatáskörén kívül eső okokból, többek között természeti katasztrófa, globális vagy regionális járvány vagy pandémia, kedvezőtlen időjárási feltételek, tűzvész, munkaügyi vita, háború, terrorcselekmény, háborús cselekmények, politikai villongás, civil megmozdulás, éhínség vagy más természeti csapás és katasztrófa vagy egyéb, Promóter hatáskörén ésszerűen kívül eső körülmény miatt mulasztja el, vagy annak teljesítésében amiatt késlekedik.

5. Adatvédelmi szabályzat
5.1. A Spectrum Brands Hungaria Kft. garantálja a 2016/679. számú, adatvédelemről szóló EU-rendelet (“Általános adatvédelmi rendelet”) vonatkozásában hatályban lévő jogi rendelkezések betartását.
5.2. A személyes adatok kezelője a Szervező. A feldolgozott személyes adatok köre a következőket foglalja magában: a nyertes vezeték- és keresztneve, postacíme és
telefonszáma (a továbbiakban: “személyi adatok”).
5.3. A Szervezőnek joga van a személyi adatokat a Nyereményjátékot lebonyolító külső ügynökségnek (adatfeldolgozó) és külső feleknek a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges mértékben átadni. A személyes adatokat a következő adatfeldolgozóknak adjuk át: a Nyereményjáték lebonyolítója, futárszolgálat.
5.4. A személyi adatok gyűjtését, feldolgozását és felhasználását Szervező nevében Szervező külső ügynökségei mint adatfeldolgozók végzik:
Szubjektív Média Kft.
székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/b
cégjegyzékszám: 01-09-890713
adószám: 14140879-2-43
képviseli: Molnárné Müller Mária ügyvezető

svikComputer Kft.
székhely: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 15/B
cégjegyzékszám: 01-09-901817
adószám: 14391893-2-41
képviseli: Sándor Viktor ügyvezető

5.5. A személyes adatok feldolgozásának célja a Nyereményjáték lebonyolítása.
5.6. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az érintett hozzájárulása.
5.7. Adatkezelő mindaddig jogosult a személyi adatokat feldolgozni, amíg az adatfeldolgozás célját elérik, vagy a hozzájárulást írásban visszavonják. Amennyiben bizonyos adatok további feldolgozását törvény írja elő, adatkezelő az említett adatokat a törvényben meghatározott célra, időtartamban és mértékig jogosult feldolgozni.
5.8. Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezetnek adatok nem kerülnek átadásra.
5.9. A résztvevőknek joguk van az őket érintő személyi adatok használatára és/vagy tárolására vonatkozó hozzájárulást bármikor írásban, vagy az alábbi címre elküldött emailben visszavonni:
Szervező és adatkezelő:
Spectrum Brands Hungaria Kft.
1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.
info@sbhu.hu vagy ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com
5.10. Résztvevőnek joga van adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
hozzáférést kapni, azok helyesbítését vagy törlését, feldolgozásuk korlátozását elérni, az említett személyi adatok feldolgozása ellen tiltakozni és joga van az
adathordozhatósághoz is (azaz ahhoz, hogy a feldolgozott személyi adatokat strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban kapja meg).
5.11. Ha az érintett szerint az adatkezelő az adatfeldolgozásra vonatkozó valamely jogi rendelkezést megsértette vagy bármely kérését teljesíteni elmulasztotta, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu) az állítólagos jogtalan adatfeldolgozás megszüntetése érdekében vizsgálatot kezdeményezhet.
6. Vegyes rendelkezések:
6.1. Minden nyertes felel azért, hogy a verseny miatt a helyi törvények értelmében megfizetendő adót lerója, és Promótert minden, külső féltől érkező követeléssel szemben teljes mértékig kártalanítsa.
6.2. Amennyiben a jelen Feltételek bármely részét/részeit jogilag érvénytelennek,
törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősítik, az a fennmaradó részeket nem érinti, azok teljes mértékig hatályban és érvényben maradnak.
6.3. Amennyiben a nyereményjátékba benevez, úgy kell tekinteni, hogy ön hozzájárult ahhoz, hogy a jelen Feltételek önre nézve kötelező érvényűek legyenek.
6.4. Amennyiben a jelen Feltételek és a promóciós anyagban szereplő feltételek között ellentmondás van, a jelen Feltételeket kell irányadónak tekinteni.
6.5. Úgy kell tekinteni, hogy a promócióba való benevezéssel a nevezők a Facebook feltételeit, a Facebook adatvédelmi szabályzatát és a Facebook alkalmazásprogramozási interfészre vonatkozó feltételeit elfogadták, s azok rájuk nézve kötelező érvényűek.
Promóter fenntartja annak jogát, hogy minden, az említett feltételeket betartani elmulasztó és/vagy azokat megszegő nevezést a versenyből kizárjon.
6.6. A jelen promóciót a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, nem hagyta jóvá és nem bonyolítja,. s azzal semmilyen kapcsolatban nem áll. Ön az információkat nem a Facebooknak, hanem Promóternek bocsátja a rendelkezésére. Az ön által rendelkezésre bocsátott információ kizárólag a jelen Feltételekben rögzített módon kerül felhasználásra. A promócióba való benevezéssel a benevezők úgy tekintendők, hogy a Facebookot a promócióban való részvételükkel kapcsolatos, vagy a promóció végrehajtásából eredő,
annak megfelelő vagy annak eredményeként felmerülő minden felelősség alól felmentik.
6.7. Jogvita esetén kizárólag a magyar jog alkalmazható. A törvény által megengedett mértékig a bíráskodás helye Magyarország.

Utolsó frissítés: 2022. december 1.